შენობა-ნაგებობათა მდგრადობაზე შემოწმება, კონსტრუქციული კვლევა.